Được lấy giá trị trúng thầu của nhà thầu thứ nhất để thương thảo với nhà thầu xếp hạng thứ hai?

.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Thị Việt Hồng (tỉnh Kiên Giang) đặt câu hỏi như sau: Đơn vị của tôi đang đấu thầu gói thầu tư vấn. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, nhà thầu xếp hạng thứ nhất từ chối tiến hành thương thảo, bên mời thầu đã xin ý kiến chủ đầu tư cho phép mời nhà thầu xếp hạng thứ hai tiến hành thương thảo.

Cho tôi hỏi, khi thương thảo hợp đồng lấy giá trị trúng thầu của nhà thầu thứ nhất để thương thảo cho nhà thầu xếp hạng thứ hai là đúng hay sai?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm đ, Khoản 3, Điều 40 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong những nội dung thương thảo hợp đồng là thương thảo về các chi phí liên quan đến dịch vụ tư vấn trên cơ sở phù hợp với yêu cầu của gói thầu và điều kiện thực tế.

Đối với vấn đề của bà Hồng, việc thương thảo hợp đồng được thực hiện theo quy định nêu trên.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn