11 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

.

SGC, NDN, VNT, CLH, PHN, VCC, HEV, HAX, SFN, SMB và DRL doanh nghiệp niêm yết thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

* Ngày 26/4/2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC-HNX) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/4/2019.

* Ngày 26/4/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã NDN-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/4/2019.

* Ngày 2/5/2019, Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại thương (mã VNT-HOSE) chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/4/2019.

* Ngày 26/4/2019, Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI (mã CLH-HNX) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/4/2019.

* Ngày 3/5/2019, Công ty Cổ phần Pin Hà Nội (mã PHN-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/4/2019.

* Ngày 22/5/2019, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (mã VCC-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/4/2019.

* Ngày 15/5/2019, Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (mã HEV-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/4/2019.

* Ngày 30/5/2019, Công ty Cổ phần Dich vụ Ôtô hàng xanh (mã HAX-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/4/2019.

* Ngày 8/5/2019, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (mã SFN-HNX) chia cổ tức đợt 2/2018 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/4/2019.

* Ngày 10/5/2019, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã SMB-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/4/2019.

* Ngày 6/5/2019, Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã DRL-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền bao gồm chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) - Trong đó: chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2018 : 8,98%/cổ phiếu và tạm ứng phần cổ tức năm 2019: 6,02%/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/4/2019.

Nguồn: vneconomy.vn